Teoretiska utgångspunkter

Namn Beskrivning Kategori Öppna
8 Lite tankar om begrepp och modeller Teori, begrepp, modell, modeller, kausalitet, teoretisk referensram, beroende variabel, oberoende variabel, kausalitet, kausalmodell Teoretiska utgångspunkter Link
9 En kort diskussion om begreppet teori Begrepp, teori, modell, teoretisk referensram, litteratur, analys, datainsamling Teoretiska utgångspunkter Link
10 Att läsa vetenskapliga artiklar Litteraturgenomgång, teori, analys, vetenskapliga artiklar, modell, analysmodell, strukturerad läsning, syfte, metod, slutsatser Teoretiska utgångspunkter Link
28 Theories and perspectives Länk till att kunna köpa en nypublicerad bok om Theories and Perspectives in Business Administration. En bra och viktig hjälp när man skall skriva fram sin teoretiska utgångspunkt. Teoretiska utgångspunkter Link
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser