Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser

Videoklipp och länkar

Namn Beskrivning Kategori Länk
6 Att utveckla forskningsfrågor Forskningsfråga, inledning, problematisering, teori, deduktiv ansats, praktik, empiri Problemformulering och forskningsfrågor Länk
7 Att arbeta med problematisering Inledning, problematisering, forskningsfrågor, forskningsgap, litteratur, teori, praktik, metod Inledning Länk
8 Lite tankar om begrepp och modeller Teori, begrepp, modell, modeller, kausalitet, teoretisk referensram, beroende variabel, oberoende variabel, kausalitet, kausalmodell Teoretiska utgångspunkter Länk
9 En kort diskussion om begreppet teori Begrepp, teori, modell, teoretisk referensram, litteratur, analys, datainsamling Teoretiska utgångspunkter Länk
10 Att läsa vetenskapliga artiklar Litteraturgenomgång, teori, analys, vetenskapliga artiklar, modell, analysmodell, strukturerad läsning, syfte, metod, slutsatser Teoretiska utgångspunkter Länk
12 Spellista https://open.spotify.com/user/doctorhansson/playlist/4iRV0hpsz2NMMibo5SDmAD?si=IvNeU9GSQ-i5h0il5s_d_Q Spellista Länk
13 Skrivguide Här är en länk till bibliotekets hemsida om en skrivguide. Informationen på sidan är viktig för det akademiska skrivandet och innehåller bland annat riktlinjer kring referenshantering och strategier för vetenskapligt skrivande Inledning Länk
14 Sökverktyg på biblioteket Här är en länk till bibliotekets hemsida om olika sökverktyg och databaser. Inledning Länk
15 Att hantera GDPR Här är en länk till Blackboard och universitets riktlinjer för hur du som student och uppsatsförfattare behöver behandla uppgifter i linje med GDPR Inledning Länk
16 Universitetets riktlinjer för behandling av personuppgifter Här är en länk till Örebro universitets hemsida med information om behandling av personuppgifter. Informationen är viktig även för uppsatsskrivare! Inledning Länk
17 Vetenskapliga publikationer Här är en länk till bibliotekets hemsida om vetenskapliga publikationer. Inledning Länk
18 Källkritik Här är en länk till bibliotekets hemsida om saker och ting som är viktiga att tänka på och hantera när det kommer till källkritik. Inledning Länk
19 Sökhjälp Här är en länk till bibliotekets hemsida om sökhjälp (sökning av litteratur, böcker, tidskrifter, etc.). Inledning Länk
20 Lyktan I Studieverkstaden Lyktan i biblioteket på Campus Örebro har vi samlat stöd för dig, oavsett om du ska söka i olika databaser, skriva uppsats, reda ut en svår uträkning eller om du behöver bättra på din studieteknik. Välkommen in under våra drop-in-tider då handledarna finns på plats! Inledning Länk
21 Spellista - Future classroom En spellista som bygger på det pedagogiska utvecklingsprojektet Framtidens klassrum! Länk Länk