Teoretiska utgångspunkter

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
20 3 Teori och referensram Teori, teoretisk referensram, modell, undersökningsmodell, beroende variabel, oberoende variable, analysmodell Teoretiska utgångspunkter Öppna
28 Problematisering och teorins roll2 Teori, litteratur, teoretisk referensram, litteratur, problem, undersökning, forskningsfråga, syfte, metod, mål, struktur Teoretiska utgångspunkter Öppna
31 Literature review Literature review, litteraturgenomgång, struktur, litteratur, teori, metod, modell, forskningsöversikt Teoretiska utgångspunkter Öppna
32 Olika typer av modeller Modeller, kausalmodeller, path-dependence modeller, variabler, relationer, kausalitet Teoretiska utgångspunkter Öppna
33 Att utveckla en analysmodell VT19 Analysmodell, analys, teori, modell Teoretiska utgångspunkter Öppna
54 En kort diskussion om begreppet teori.pdf En kort introduktion till och några olika utgångspunkter för att diskutera begreppet teori. Detta blir centralt för att utveckla tankar kring den teoretiska referensramen. Teoretiska utgångspunkter Öppna
61 Lite om teoretiska begrepp och grundläggande modeller.pdf Lite om teoretiska begrepp, teori och modeller Teoretiska utgångspunkter Öppna
62 Theories and perspectives in business administration.pdf Theories and perspectives in business administration Teoretiska utgångspunkter Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser