Metodologiska överväganden

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
22 4 Kval metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvalitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data, Metodologiska överväganden Öppna
23 5 Kval metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvalitativa studier Metodologiska överväganden Öppna
24 6 Kvant metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvantitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data Metodologiska överväganden Öppna
25 7 Kvant metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvantitativ studie Metodologiska överväganden Öppna
29 Forskningsdesign och metod Metod, metodologiska överväganden, forskningsdesign, design, vägval, metodologi, teori, urval, kvalitativ metod, kvantitativ metod, trovärdighet, reliabilitet, validitet Metodologiska överväganden Öppna
39 Kvant och kval metoder Kvantitativ metod, kvalitativ metod, metod, metodologiska överväganden Metodologiska överväganden Öppna
40 Validitet och reliabilitet Validitet, reliabilitet, kvalitet Metodologiska överväganden Öppna
41 Intervjuer och observationer Intervjuer, observationer, datainsamling, kvalitativa metoder, kvalitativ metod Metodologiska överväganden Öppna
50 Metodologi.pdf Metod, metodval, metodologiska överväganden, design, struktur, forskningsmetod, undersökning, data, empiri, analys, kvalitativ metod, kvantitativ metod Metodologiska överväganden Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser