Empiri

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
43 Presentation av fallstudiedata Presentation av data, fallstudiedata, fallstudier, casestudie Empiri Öppna
45 Presentation av kvantitativa data Presentation av kvantitativa data, kvantitativa metoder, univariat analys, bivariat analys, multivariat analys Empiri Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser