Analys

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
26 Analys i flera steg Analys, dataanalys, empiri, teori, metod Analys Öppna
30 Innehållsanalys Innehållsanalys Analys Öppna
35 Att arbeta med metaforer i en analys Analys, teoretiska egenskaper, empiriska egenskaper, metaforer, analys i flera steg Analys Öppna
42 Att genomföra en analys Analys, analysera, fallstudie, litteratur, teori Analys Öppna
46 Analysschema - organisation version 2 I den här filen så finns en lista över vanligt förekommande teoretiska begrepp inom organisation och företagsekonomi. Filen är en slags översikt av centrala begrepp som tas upp i de grundläggande kurserna inom företagsekonomi. Analys Öppna
48 RM01 - Developing patterns of explanations (Kapitlet) I det här kapitlet beskrivs på ett översiktligt sätt hur man genomför en innehållsanalys Analys Öppna
56 Fällor vid analys av fallstudiedata.pdf En karta över vanligt förekommande problem, utmaningar och fällor som man riskerar att gå i då man genomför analys av fallstudiedata. I skissen föreslås också flera olika strategier för hur man kan/bör hantera dessa problem och utmaningar. Analys Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser