Slides

Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser
Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
1 1 Kunskap vetenskap forskning och forskare Vetenskapsteori, vetenskapsteoretisk positionering, paradigm, planering av en studie Inledning Öppna
18 What is theory Teori, referensram, modell, kausalitet, analys, datainsamling, teoretisk referensram Teoretiska utgångspunkter Öppna
20 3 Teori och referensram Teori, teoretisk referensram, modell, undersökningsmodell, beroende variabel, oberoende variable, analysmodell Teoretiska utgångspunkter Öppna
21 2 Design av forskningsstudier Design, planering av studie, inledning, problemformulering, syfte, mål, deduktiv, induktiv, abduktiv Inledning Öppna
22 4 Kval metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvalitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data, Metodologiska överväganden Öppna
23 5 Kval metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvalitativa studier Metodologiska överväganden Öppna
24 6 Kvant metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvantitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data Metodologiska överväganden Öppna
25 7 Kvant metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvantitativ studie Metodologiska överväganden Öppna
26 Analys i flera steg Analys, dataanalys, empiri, teori, metod Analys Öppna
27 Inledande problematisering Inledning, problematisering, forskningsproblem, undersökningsfråga, syfte, teori, empiri, praktik, litteratur Inledning Öppna
28 Problematisering och teorins roll2 Teori, litteratur, teoretisk referensram, litteratur, problem, undersökning, forskningsfråga, syfte, metod, mål, struktur Teoretiska utgångspunkter Öppna
29 Forskningsdesign och metod Metod, metodologiska överväganden, forskningsdesign, design, vägval, metodologi, teori, urval, kvalitativ metod, kvantitativ metod, trovärdighet, reliabilitet, validitet Metodologiska överväganden Öppna
30 Innehållsanalys Innehållsanalys Analys Öppna
31 Literature review Literature review, litteraturgenomgång, struktur, litteratur, teori, metod, modell, forskningsöversikt Teoretiska utgångspunkter Öppna
32 Olika typer av modeller Modeller, kausalmodeller, path-dependence modeller, variabler, relationer, kausalitet Teoretiska utgångspunkter Öppna
33 Att utveckla en analysmodell VT19 Analysmodell, analys, teori, modell Teoretiska utgångspunkter Öppna
34 Att bygga en struktur Struktur, undersökning, innehållsförteckning, översikt, innehåll, forskning, undersökning Inledning Öppna
35 Att arbeta med metaforer i en analys Analys, teoretiska egenskaper, empiriska egenskaper, metaforer, analys i flera steg Analys Öppna
37 Problematisering av ett område Problematisering, Inledning, forskningsfrågor, litteratur, teori, empiri, forskningsområde Inledning Öppna
38 Forskningsfrågor och syfte Problemformulering, syfte, forskningsfrågor Problemformulering och forskningsfrågor Öppna
39 Kvant och kval metoder Kvantitativ metod, kvalitativ metod, metod, metodologiska överväganden Metodologiska överväganden Öppna
40 Validitet och reliabilitet Validitet, reliabilitet, kvalitet Metodologiska överväganden Öppna
41 Intervjuer och observationer Intervjuer, observationer, datainsamling, kvalitativa metoder, kvalitativ metod Metodologiska överväganden Öppna
42 Att genomföra en analys Analys, analysera, fallstudie, litteratur, teori Analys Öppna
43 Presentation av fallstudiedata Presentation av data, fallstudiedata, fallstudier, casestudie Empiri Öppna
45 Presentation av kvantitativa data Presentation av kvantitativa data, kvantitativa metoder, univariat analys, bivariat analys, multivariat analys Empiri Öppna
46 Analysschema - organisation version 2 I den här filen så finns en lista över vanligt förekommande teoretiska begrepp inom organisation och företagsekonomi. Filen är en slags översikt av centrala begrepp som tas upp i de grundläggande kurserna inom företagsekonomi. Analys Öppna
48 RM01 - Developing patterns of explanations (Kapitlet) I det här kapitlet beskrivs på ett översiktligt sätt hur man genomför en innehållsanalys Analys Öppna
50 Metodologi.pdf Metod, metodval, metodologiska överväganden, design, struktur, forskningsmetod, undersökning, data, empiri, analys, kvalitativ metod, kvantitativ metod Metodologiska överväganden Öppna